Bourns

No. 88, South Gujing Road Room 1111-1112, SCG Huihao Business Plaza????200235??电话: +(886) 225624117 网站:

Bourns 品类

无源元件 (6896)

熔断器和断路器 (618)

半导体 (614)

电源和变压器 (104)

自动化及控制设备 (86)

开关 (9)

电池和充电器 (4)

Raspberry Pi (树莓派)Arduino 和开发工具 (3)

紧固件和固定件 (2)

最近搜寻的产品
常见问题
需要帮助?
请拨打我们的客户服务团队电话:
4008218857